Spoločnosť ELTRA, s.r.o. bola založená 25. júna 1993. Od svojho vzniku pôsobí na poli realizácie prác a dodávok v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky. Jej dominantnou náplňou je dodávateľská činnosť na pevných trakčných zariadeniach celoštátnych dráh a silnoprúdovej elektrotechniky. Firma zamestnáva vysokokvalifikovaných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami a znalosťami podľa zákona 136/1995 Z. z. a vyhlášky FMD 33/78 Z. z.

Počas svojej existencie spoločnosť získala adekvátne postavenie na slovenskom dodávateľskom trhu v oblasti elektrifikácie a konštrukcií vysokého napätia.

V roku 2018 spoločnosť ELTRA, s.r.o. rozšírila svojú pôsobnosť aj v Českej republike  založením odštepného závodu: ELEKTRIFIKACE TRATÍ, Odštepný závod so sídlom v Prahe.

ELTRA, s.r.o. je členom skupiny EP Industries, a.s.

epindustries_logo.png (3 KB)

o-nas-01.jpg (48 KB)
trakcne-vedenia.jpg (67 KB)

DIVÍZIA ELETRICKÝCH TRAKČNÝCH ZARIADENÍ

Zabezpečuje dodávateľskú činnosť investičných celkov celoštátnych dráh a vlečiek, pevných elektrických trakčných zariadení, električkových, ako aj trolejbusových dráh, elektrických predkurovacích zariadení, vrátane opráv, údržby a revíznu činnosť. Zároveň divízia vykonáva technickú projektovú a inžiniersku činnosť pre oblasť dopravných a inžinierskych stavieb.

DIVÍZIA ELEKTRICKÝCH SILNOPRÚDOVÝCH ZARIADENÍ

Vykonáva dodávateľskú činnosť, údržbu a opravy elektrických zariadení bez obmedzenia napätia, aj na zariadeniach dodávateľa elektriny - energetických rozvodných závodov, ako aj dodávateľskú činnosť pre elektrické zariadenia triedy "B" do prostredia s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár. Vo svojej činnosti divízia vykonáva dodávateľsko-montážne práce komplexne s možnosťou spracovania príslušnej sprievodnej technicko-projektovej dokumentácie s vykonaním aj samostatnej revíznej činnosti na vyhradených technických zariadeniach pre oblasť elektrotechniky. Divízia zabezpečuje aj výrobnú činnosť elektrických rozvodných zariadení - rozvádzačov vo vlastných výrobných priestoroch. Pre oblasť pôsobenia svojej činnosti je vybavená technickými, strojnými a dopravnými zariadeniami.

o-nas-02.jpg (53 KB)